m

Aenean sollicitudin, lorem quis bibendum auctor, nisi elit.

m
Image Alt

Ürünlerimiz

CALNE TARIM KİRECİ

Minimum % 90 CaCO3 ve % 5 MgC03 içerir. Meyvecilik gibi gübrenin el ile atıldığı alanlar için idealdir.

Kategoriler: Etiketler:

Açıklama

• Minimum % 90 CaCO3 ve % 5 MgC03 içerir. Meyvecilik gibi gübrenin el ile atıldığı alanlar için idealdir.
• 1-TOPRAK REAKSİYONU (pH) NEDİR?
• Toprak solüsyonunun fizyolojik karakteristiklerinden biri pH’ dır. pH, solüsyondaki H+ VE OH–iyonlarının nispi miktarlarını ifade eder. Su H + ve OH – iyonları bakımından nötr bir maddedir. Suyun iyonizasyon konstattı 10 -14 tür. H+ ve OH – konsantrasyonu eşit olduğu için her birinin 10 -7 olması icap eder. Yani saf suyun pH sı H+ konstantı şöyle bulunur: 0,0000001 gr H+ / lt: 10-7 e 10 -7 logaritması 7 olup pH: 7 bulunur.
• Toprak pH değerleri genelde 3 – 10 arasında değişir.
• 2-TOPRAKLAR NEDEN ASİT, ALKALİ ve NÖTR DİYE ADLANDIRILIRLAR?
• Toprağın asit, baz ya da nötr olmasını esas olarak bölgeye düşen yağış miktarı belirler. Yağışın fazla olduğu bölgelerde genellikle karbonatlar toprağın derinliklerine yıkanır. Topraktaki alkali elementler sudaki hidrojen iyonlarıyla yer değiştirir ve toprak asidik karakter kazanır. Yağışın yanı sıra ana kayanın jeolojik özellikleri , topraktaki organik madde miktarı ve bunun çözünmesiyle oluşan asitlik, tek taraflı gübre kullanımı, toprak işleme metotları, ortamdaki fazla SiO2, münavebesiz ziraat, toprakta mevcut inorganik asitler, hidroliz, kök solunumu, piritin oksitlenmesi, toprağın yaşı ve meyilli, tabii vejetasyon (legüm bitkileri toprağı asitlendirir), ve topografya (drenaj) , toprak asitliğine etki eder.

• 3-ASİT TOPRAKLARDAKİ ASİDİN KARAKTERİ NEDİR?
• Bu asitler genellikle suda çözünmeyen HUMİN ASİDİ ve asitli killeridir. Az miktarda karbonik, nitrik , sülfürik ve fosforik asitler gibi suda çözünebilir asitler de mevcuttur.
• Toprak asitliğinin şeması:
• H
• TOPRAK Ca + 4H2CO3 e TOPRAK + Ca (HCO3)2 + Mg (HCO3)2
• Mg H H

• 4-KAÇ TÜRLÜ TOPRAK ASİTLİĞİ VARDIR?
• 2 Türlü toprak asitliği vardır: a-Rezerve (Potansiyel) asitlik
• b-Aktif asitlik.
• Toprak solüsyonundaki hidrojen iyonları aktif asitlik, toprak kolloidlerinde tutulu vaziyette bulunan kabili mübadil hidrojenlerde rezerve asitliktir.
• Bir toprağın kireç ihtiyacı rezerve asitliği belirtir. Aktif asitlik pH ile ifade edilir.
• 5- TOPRAK pH’SI NASIL ÖLÇÜLÜR?
• 2 yolla ölçülür: a) Elektriksel metotla ( pH – metre)
1. b) Boya metotlarıyla (İndikatörler)
• 6- TOPRAĞIN pH DEĞERİYLE O TOPRAK İÇİN GEREKLİ CALNE TARIM KİRECİ MİKTARI ARASINDAKİ BAĞLANTI NEDİR?
• Toprağın pH değeri, toprak – su karışımı üzerinde yapılan ölçümden bulunan değerdir. Asitli topraklar, aynı zamanda pH – metre ile ölçülemeyen bir rezerv asitliğe sahiptir. Toprağın pH değeri istenilen düzeye çıkarılmadan önce bu rezerv asiditenin de nötralize edilmesi şarttır. Kil oranı yüksek veya organik maddece zengin topraklar yüksek miktarda rezerv asidite ihtiva ederler.
• 7- ASİTLİ TOPRAKLARDA BULUNAN BAZLARIN MİKTARLARI NEDİR?
• Asitli topraklarda pulluk derinliğine kadar bir dekar toprakta:
• -Potasyum miktarı : 87,5 – 10.625 Kg /da
• -Kalsiyum miktarı : 62,5 – 9.300 Kg / da
• -Magnezyum miktarı :21,2 – 2125 Kg / dak arasında değişebilir ve bu bazlar büyük ölçüde silikat mineralleri şeklinde bulunurlar. Bunların küçük bir bölümü bitki hayatiyeti için önemi büyük olan değişebilir tipte bazlardır. Kalsiyum’un % 20 – 25 i değişebilir tiptedir. Magnezyum, potasyum ve sodyum için bu oran çok çok düşüktür.
• 8- TOPRAKTA ASİTLİK ARTARKEN NE GİBİ DEĞİŞİKLİKLER OLUR?
• Öncelikle topraktaki değişebilir bazlar hidrojen ile yer değiştirir. Yer değiştiren bazlar ya bitkiler tarafından alınırlar, ya da çözünebilir tuzlar şeklinde sulama ve yağmur sularıyla topraktan yıkanarak uzaklaşırlar. Böylece toprak asitliği yükselir ve demir, alüminyum ve manganın çözünürlükleri artar. Fosfor, bu elementlerle birleşerek çözünmeyen bileşikler oluşturur.
• Organik maddelerin parçalanmasını sağlayan , nitrat üreten ve atmosferdeki azot miktarını sabit tutan bakterilerin aktifliği azalır. Sonuçta toprağın drenaj ve havalanma kabiliyeti düşer. Toprak yağış sularını zor emer, işlenmesi zorlaşır. Organik madde (hayvan gübreleri, anız ve bitki artıkları, vs…) parçalanmadan uzun süre toprakta kalır. Bazı durumlarda suni gübre olarak verilen fosfor, toprakta birikir ve toprak yüzeyi mazot dökülmüş gibi renk alır.
• 9-ALKALİLİK DERECESİ pH OLARAK NEDİR?
• Kurak bölgelerde pH 10 a kadar çıkabilir. Bu yüksek değerler sodyum karbonatın varlığına bağlıdır. pH 8,4 den yukarıda ise bunun nedeni sodyum tuzluluğudur. Kireç, Ph 7,5 den yukarı olan topraklarda toprağın pH sını orta ve uzun vadede yükseltemez, aksine pH yı bir nebze olsun düşürür. Topraktaki CO2, derhal kireç ile reaksiyona girip karbonat formunu alır ve karbonatın kendi pH sı 7 (nötr) dür. Tarım Kireci, toprakta Poliflaltik etkiye sahiptir.
• Ph derecesi, baz doyum derecesi ve ürün büyümesi arasındaki ilişki:
Ph Toprak reaksiyonu Ürüne etki
3 Çok yüksek asitlik Tüm ürünlere zehirli
4 Kuvvetli asitlik Çoğu ürünlere zehirli
5 Orta asitlik Bazı ürünlere zehirli
6 Hafif asitlik Bütün ürünler yetişir
7 NÖTR Bütün ürünler yetişir
8 Hafif alkali Çoğu ürün yetişir
9 Orta alkali Birçok ürün için zehirli
10 Kuvvetli alkali Bütün ürünler için zehirli


• 10-KALSİYUM ORANI YÜKSEK TOPRAKLAR NEDEN DAHA VERİMLİDİR?

• Bu topraklar canlılar için çok gerekli olan ve tabiatta bulunmayan bazı kimyasal maddeleri ve bazı mineralleri bünyesinde bulundururlar. Ayrıca topraktaki mikroorganizmaların miktarını arttırırlar. Toprakta nitrifikasyona yardımcı olur, özellikle kış ve bahar yağmurları ile dekara ortalama 8-12 kg düşen saf azotun toprakta tutunmasını sağlar.

• 11- ASİTLİ TOPRAKLARDA ASİT PROBLEMİ NASIL ÇÖZÜLÜR?
• Asit topraklarda pH’yı yükseltmek için kullanılabilecek en uygun CALNE TARIM KİRECİ dir

• 12- CALNE TARIM KİRECİ TOPRAĞIN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNİ NASIL ETKİLER?
• Asit karakterli toprağa CALNE TARIM KİRECİ uygulaması, toprağın yapısının iyileşmesine yardımcı olur. Bu da bitki köklerinin daha iyi gelişmesi ve daha fazla verim anlamına gelir. Topraktaki organik maddenin parçalanmasına yardım ederek, humus oluşumunu teşvik eder ve toprağa tanecikli bir yapı kazandırarak çiftçinin deyimiyle helva kıvamına getirir.
• CALNE TARIM KİRECİ uygulaması, toprağın yapışkanlığını azaltır, çatlamaları ve kaymak tabakası bağlamayı önler. Toprağın strüktürü düzelir . Çünkü kalsiyum, toprak kolloidlerini kuagüle eder ve böylelikle toprakta stable agregatlar oluşur. Bol neşvünema (bitkisel gelişim) ve iyi kök teşekkülü ile erozyon azalır.
• Tarım kireci uygulaması ile, ağır killi topraklarda plastisite indisini düşürerek çok daha gevşek bir doku sağlanır , toprağın kabarması ile havalanma kabiliyeti artar.
• Asit topraklarda solucan sayısı çok düşük olmakta hatta bazı durumlarda tamamen yok olmaktadırlar. Asitlik giderilince daha gelişmiş mahsuller yetişmekte ve bu şekilde toprakta solucanların besinini teşkil eden organik madde miktarı ; dolayısıyla da solucan sayısı artmaktadır. Unutmamak gerekir ki solucan çiftçinin en yakın dostudur.
• Toprak pH’sını istenilen seviyeye yükselttikten sonra her yıl bakım uygulaması için CALNE TARIM KİRECİ kullanılmasına devam edilmelidir.
• 13- ASİT TOPRAKLARDA KULLANILAN CALNE TARIM KİRECİ , FAYDALI BESİN MADDELERİNİN MİKTARINI ARTTIRIR MI?
• CALNE TARIM KİRECİ , asit topraklarda faydalı kalsiyum ve magnezyum miktarını arttırır. Ayrıca mikrobiyolojik aktivitelerin hızını büyük ölçüde arttırarak toprağın organik yapısında besin maddelerinin açığa çıkmasını hızlandırır.
• Topraktaki fosfor ve molibdenin kullanılabilirliğini büyük ölçüde arttırır. Genel olarak bitkiler için gerekli olan besin maddelerinin kullanılabilirliğini en yüksek seviyeye getirmek için toprağın Ph değerlerinin 6,5 civarına gelecek şekilde Calne veya Barkisan gübreleri ile uygulama yapılası tavsiye edilir.
• Bazı besin elementlerinin alındığı ideal Ph aralıkları:
• Azot : 6 – 8
• Fosforik asit : 6,3 – 7
• Potasyum – Kükürt : 6 – 8,5
• Kalsiyum + Magnezyum : 7 – 8,5
• CALNE TARIM KİRECİ uygulaması ile fosfor HPO4– halinden H2PO4– haline dönüşür. Kireçleme, heterotrophic toprak organizmalarını canlandırır, bakteri ile fikse edilen azot miktarı (nitrifikasyon) artar.
• 14- ASİT TOPRAKLARDA CALNE TARIM KİRECİ ÜRÜNE NASIL ETKİ EDER?
• Baklagiller, şeker pancarı, çeltik, ayçiçeği, karpuz, sebzelerin çoğu, çim bitkileri, zeytin, incir gibi mahsuller nötr topraklarda daha iyi gelişirler. Özellikle yonca , ıspanak ve lahana gibi mahsuller için Calne çok önemlidir.
• CALNE TARIM KİRECİ ile ürünlerde verim artışı sağlanır ve şu arazlar ortadan kalkar:
• -Kalsiyum noksanlığında bitkiler bodur kalır. Bu durum başlangıçta kök ve yapraklarda belirgindir. Daha ileri safhalarda artık bitki dik duramaz , tepe yapraklar kıvrılıp sararır, sonunda bitki ölür. Büyümenin durmasıyla saplar ve alt bölgelerdeki yapraklar kalınlaşır, koyu yeşile döner. Köklerin biçimi bozulur, ana kök kahverengileşir, uçları körelir, donuklaşır. Kılcal köklerin yayılması yavaşlar, saçak kök gelişmesi olmaz. Şiddetli noksanlıklarda çiçek tomurcukları meyveye dönüşmez.
• -Magnesyum noksanlığının ilk belirtisi, yaşlı yaprakların içerdiği klorofil miktarının azalması ve damar arası bölgelerin sararmasıdır.

• Diğer direkt ve indirekt etkiler ise:
• -Pamukta yaprak damarları arasındaki bölgelerde kırmızılaşma, genç taraklarda dökülme, kör koza teşekkülü ve bitkide kurumalar görülmesi
• -Sebze fidelerinin uç tomurcuklarında cansızlık ve yapraklarda kıvrılma
• -Yetişkin sebzelerde büyümede durgunluk, yapraklarda kıvrılmalar ve sararmalar, meyvelerde küçülme ve domateste çiçekburnu çürüklüğü :
• -Çiçek ve meyve silkmesi
• -Zeytinde dane dökülmesi, yağda asitliğin artması
• -Elmada acı benek – depo çürüklüğü
• -Armutta kahverengi kabuk
• -Biberde solgunluk, çökme, kuruma, meyvede yanıklık ve sivri biberlerde uç kıvrılması
• -Tütün yastıklarında çökerten hastalığı, cansız yaprak teşekkülü, genç yaprakların kıvrılıp aşağı doğru çengel gibi sarkması
• -Bağda salkımlarda uç kuruması, danelerde yumuşama (krepleşme) , dane dökülmeleri, floroksera, armilaria, yapraklarda sararma, danelerde benek oluşumu
• -Erik, narenciye ve incirde meyvede çatlama, yapraklarda sararma
• -Tahıllarda ilk çıkan bayrak yaprağının uç tarafının kuruması ve dolayısıyla hektolitre ağırlığında azalma, çeltikte danelerin ortalarının beyazlaması
• -Havuçta genç petiollein kırılması
• -Patateste asit uyuzu (scab) –kellik- oluşumu, yumruların küçülmesi, yaprakların kıvrılıp bitkinin çalımsı hal alması
• -Çilekte yaprak yanıklığı
• -Yer fıstığında kuruma, içi boş dane yapma, çimlenme oranlarında düşüklük
• -Karpuzda kök ağzı çürüklüğü ve çatlamalarda artış
• – Fındıkta randıman düşüklüğü, boş fındık ve tepe kurumaları
• -Ayçiçeğinde kellelerin ortasının dane bağlayamaması
• -Tüm bitkilerde toprak asitliğinden kaynaklanan stresler (fosfor sıkıntısı, potasyum sıkıntısı, vs…).
• 15-TOPRAKTA İDEAL Ca / Mg ORANI NEDİR?
• Toprakta kullanılabilir Ca / Mg oranı genelde 10 – 15 / 1 dir.
• 16- POTASYUMUN Ca ve Mg ALINIMINA ETKİSİ NEDİR?
• Toprakta yüksek derecede K+ bulunması halinde, Ca ve Mg’un bitkiler tarafından alınması büyük oranda düşer. Bu nedenle Ca ve Mg ca fakir topraklarda potasyum uygulaması, bitkilerde Ca ve Mg eksikliğine yol açar. Bunu önlemek için topraktaki Ca ve Mg miktarının oransal olarak potasyum miktarından fazla olmasını sağlamak gerekir.
• 17- KALSİYUM VE MAGNESYUM, BİTKİLER İÇİN GEREKLİ MİDİR?
• Kalsiyum, topraktan Ca++ iyonik formu olarak alınır.
• Kalsiyum, bitkilerin hücre zarlarında, çözünürlüğü olmayan kalsiyum pektat şeklinde bulunur. Bu madde, bitkinin dikine büyümesini sağlar. Hücre duvarını sağlamlaştırır. Ca, Mg ve K , bitkilerde oluşan organik asitleri nötralize eder. Kalsiyum noksanlığında bitkinin büyümesi mümkün olmaz. Ca, bitkide transpirasyon suyuyla taşınır.
• Magnezyum, bitkilerde klorofil yapımı, bitki hücreleri ve tohumları için zorunlu bir maddedir. Tohumlarda yüksek miktarda Mg bulunur. Ayrıca karbonhidrat, yağ ve proteinlerin sentezinde rol oynar. Bu nedenle doğada magnezyumsuz yeşil bitki olmaz.
• 18- CALNE TARIM KİRECİ KULLANMADAN HANGİ ÜRÜNLERİ YETİŞTİREBİLİRİZ?
• Bazı ürünler asit topraklarda da yetişebilir. Beyaz ve tatlı patates, yüksek asitte yetişebilir. Mısır , pamuk ve çavdar, asit topraklarda düşük verim verse de yetişebilir. Ancak tüm bitkiler, Calne veya Barkisan gübresi uygulamalarıyla Ph: 7 olacak şekilde yükseltgenmiş olan topraklarda daha iyi yetişir. Sadece Çay bitkisini ideal pH ı 5,5 , Yoncanın ideal pH sı ise 8 dir. Aşırı asitten dolayı patateste oluşan asit uyuzunu (scab) önlemek için kalsiyum uygulaması yapılmalıdır. Calne , toprakta profilaktik etkiye sahiptir.
• 19- KİREÇ MİKTARI YÜKSEK TOPRAKLAR CALNE TARIM KİRECİ ‘NE İHTİYAÇ DUYAR MI?
• Yıllık yağış miktarı 625 mm ‘nin üzerinde olan bölgelerde veya fazla sulanan kireçli topraklarda da CALNE TARIM KİRECİ kullanılmalıdır. Çünki toprakta en fazla yıkanan madde kireçtir.
• 20- ENDÜSTRİYEL ATIKLAR TOPRAĞI ASİTLEŞTİRİR Mİ?
• Büyük endüstri bölgelerinde havada fazla miktardaki kükürt yağışlar ile çökelerek toprağa taşınır. Bu kükürt zamanla aside dönüşür ve toprak asitliği artar.
• 21- CALNE TARIM KİRECİ DEMİR, ALÜMİNYUM VE MANGANIN ZEHİRLİLİĞİNİ AZALTIR MI?
• Asit topraklarda Fe, Al ve Mn, erir hale geçerek bitkilere toxic etki yapar. CALNE TARIM KİRECİ ile uygulama yapılarak bu durum önlenebilir. Ayrıca bitkideki bor zehirlenmesini de azaltır. Çünkü kalsiyum, bitkide bor’un taşınmasını yavaşlatır.
• 22-HANGİ TOPRAKLARDA CALNE TARIM KİRECİ KULLANIRKEN DİKKAT ETMEK GEREKİR?
• Rutubetli bölgelerde bulunan kumlu topraklarda CALNE TARIM KİRECİ ile yapılacak uygulamalara dikkat etmek gerekir. Bu tip topraklarda dengesiz bir karakter vardır .
• 23- CALNE TARIM KİRECİ İLE NÖTRLEŞTİRME İŞLEMİNDEN ÖNCE Mİ YOKSA SONRA MI BESİN İLAVESİ?
• Ürünlerin büyük bölümü için yapılabilecek en ekonomik işlem öncelikle CALNE TARIM KİRECİ toprak pH’sının 6,5’ a yükseltilmesidir. Bu Ph derecesinde bitki için gerekli olan bazı besin maddeleri toprakta aktif hale geçer ve bitki bunları kullanır. Bu durumda gereksiz besin ilavesi yapılmamalıdır.
• 24-YÜZEYE VERİLEN CALNE TARIM KİRECİ NE KADAR SÜREDE TOPRAĞIN DERİNLİKLERİNE İNER?
• Kullanılacak CALNE TARIM KİRECİ miktarı, toprağın geçirgenliğine , o bölgedeki yağış miktarına ve sulu tarıma bağlıdır. Yapılan araştırmalara göre 13 yıl oyunca dekara 375 Kg. Tarım kireci uygulanmış ve sonuçta üst tabakanın 4 cm’lik kısmında Ph 5,2 den 7,0 a; 12,5 – 17,5 cm arasındaki tabakada ise Ph 5,0 dan 5,6 ya yükselmiştir.
• Buna göre yüzeye uygulanan gübre tabana doğru oldukça yavaş hareket etmektedir. Bu durumda CALNE TARIM KİRECİ toprağın derinliklerine de ulaştırılması gerekir. Böylece derin köklü bitkilerin tabandaki mevcut bitki besinlerinden faydalanma şansı artar. Alt tabakalar asit karakterde ise bitki kökleri gelişemez.
• 25-KALSİYUM’UN SULARLA YIKANMA ORANI NEDİR?
• Dekardan yaklaşık olarak senede 15 – 30 Kg arası CaCO3 sularla yıkanır. Bu oran yörenin yağış miktarı ve sulama suyu miktarı ile doğru orantılı artar. Toprak bünyesi de bu orana etki eder. Kumlu topraklarda yıkanma daha fazladır. Yıkanmaya paralel olarak toprak erozyonuyla da kalsiyum kayıpları söz konusu olmaktadır. Ayrıca bitkilerde de kalsiyumu topraktan kaldırır.
CİNS ÜRÜN
ÇEŞİT TUTAR Aldığı CaO/da
SEBZELER LAHANA 7,5 ton yeşil baş 18 kg.
YAPRAK LAHANA 2 ton yaprak 13,5 kg.
BRÜKSEL LAHANA 0,6 ton gül 17 kg.
DOMATES 8 ton 27 kg.
MEYVELER BAĞ 4 ton 22 kg.
MEYVE AĞAÇLARI 1 dak. gölge düşen yerden 20 kg.
YONCA 1 dak. Kuru ot 35 – 55 kg
BEZELYE Sap 1 dak. 32 kg

• 24-ANIZ ARTIKLARININ TOPRAK pH SINA ETKİSİ NEDİR?
• Anız ve odunsu artıklar toprakta parçalanarak karbonik ve diğer zayıf asitlerin oluşmasına yol açar. Böylece toprak pH sında bir miktar düşüş olur. Ancak organik maddeyi parçalayan mikroorganizmalar toprağın azotunu kullanmak için bitkilerle rekabete girerler. Bu arada toprakta azot noksanlığı ortaya çıkabilir.
• 25- CALNE TARIM KİRECİ N,P,K GÜBRELERİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ NELERDİR?
• pH’ nın yükselmesine bağlı olarak besin maddelerinin kullanım değerleri yükselir:
pH 4,5 5 5,5 6 7
N% 30 43 77 89 100
P% 23 34 48 52 100
K% 33 52 77 100 100

• 26-TÜRKİYE TOPPRAKLARININ FAYDALI CaCO3 DURUMU NEDİR?
MİKTAR ORTALAMA %
ÇOK AZ > 1 25,9
AZ 1-5 17,7
ORTA 5-15 24,5
FAZLA 15-25 17,7
ÇOK FAZLA 25 < 14,2

• 27-DÜNYADA KALSİYUMLU GÜBRELERİN KULLANIM DURUMU NEDİR?
• Tüm dünyada Calne benzeri gübreler 1925 li yıllardan beri geniş bir şekilde kullanılmaktadır.
• 1994 yılı itibarıyla Avrupada ALPC nin yayınladığı istatistiklere göre kalsiyumlu gübre kullanım miktarı İngiltere de 2,8 milyon ton / yıl dır.
• 1946 da ABD tarım teşkilatınca yapılan çalışma sonucunda ABD ye yıllık 50 milyon ton tarım kireci tüketilmesi gerektiği hesaplanmıştır. ABD de yıllık tüketim ortalama 25 milyon tondur.
• 28- ASİT TOPRAKLARDA NE KADAR KULLANILMALIDIR?
1. a) Bakım Kireçlemesi: İyi derecede kalevi toprak bile yılda dekar alan başına 70 – 100 kg. CaO kaybeder. Bu kaybı karşılamak için dekar başına her 3 yılda 1 kere dekara 200 – 300 kg Calne Tarım Kireci ile uygulama yapılmalıdır.
2. b) Düzeltici Kireçleme : Asitli topraklarda pH derecesini birkaç defada yükseltmek gerekir. Her kireçlemede TARLA BİTKİLERİ İÇİN toprak üzerinde 400 kg CaCO3 / da , çayırlarda 200 kg. CaCO3 / da dozajını aşmamak lazımdır.
• 29-SAKSI KOMPOSTLARINA NE ORANDA KARIŞTIRMAK GEREKİR?
• Sadece turba veya 75 : 25 (turba : kum) kompostuna 2,25 kg / m3 öğütülmüş CaCO3
• a ilave olarak 5 kg / m3 Calne veya Barkisan gübreleri ilave edilir. Domates, salatalık , karanfil üretimi için tüm turbalara 10 kg / m3 Calne veya Barkisan karıştırılmalıdır.
• Turba kompostlara ilave edilecek Calne veya Barkisan Miktarları:
• Kireçleme öncesi Ph Gereken Calne veya Barkisan kg / m3
• 5,5 1
• 5 2
• 4,5